สังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม "East Asia Unit สัญจร" ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

20 Jan 2020   Views 1585


           เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 กรมเอเชียตะวันออก ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการกงสุล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่เยาวชน โดยได้จัดกิจกรรมถาม – ตอบคำถามและความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทั้งเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน 

* * * * * * * * * * * *
 

          สำนักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
มกราคม 2563