ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : กัมพูชา

กัมพูชา

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวงอัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม (จังหวัดกอนตูม ซาลาย ดั๊กลั๊ก เตญนิน ล็องอาน ด่งท๊าบ อานซาง และเกียนซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย

พื้นที่

181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร

เมืองหลวง

กรุงพนมเปญ

ประชากร

15.6 ล้านคน (ตุลาคม 2561)

ภาษาราชการ

เขมร

ศาสนา

พุทธเถรวาท (มหานิกาย ร้อยละ ๙๐ และธรรมยุตินิกาย)

ประมุข

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

ผู้นำรัฐบาล

สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน
นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายปรัก สุคน

ระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

เขตการปกครอง

ตามกฤษฎีกาลงนามโดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 กำหนดให้มีการแบ่งเขต การปกครองเป็น 1 ราชธานี และ 23 จังหวัด ได้แก่ ราชธานีพนมเปญ จังหวัดกระแจะ เกาะกง กันดาล กำปงจาม กำปงชนัง กำปงธม กำปอต ตาแก้ว รัตนคีรี พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียนเจย เปรยแวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสีหนุ และแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์กลางการปกครองเรียกว่า “กรุง” (อำเภอเมือง)

วันชาติ

9 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

19 ธันวาคม 2493

หน่วยเงินตรา

เรียล (125.60 เรียล/บาท พฤษภาคม ปี 2562)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

20,017 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

1,140 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 6.90 (ปี 2561)

สินค้านำเข้าสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บุหรี่ ทองคำ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ และยา

สินค้าส่งออกสำคัญ

เสื้อผ้า สิ่งทอ ไม้ ยางพารา ข้าว ปลา ยาสูบ และรองเท้า

ปรับปรุงเมื่อ : 05/06/2562