ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เมียนมา

เมียนมา

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar)

ที่ตั้ง

ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน 2,185 กิโลเมตร
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว 235 กิโลเมตร และไทย 2,401 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย 1,463 กิโลเมตร และบังกลาเทศ 193 กิโลเมตร
ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล

พื้นที่

657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)

เมืองหลวง

กรุงเนปยีดอ

ประชากร

52.89 ล้านคน

ภาษาราชการ

เมียนมา

ศาสนา

ศาสนาพุทธ ร้อยละ 89
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4 และ อื่น ๆ ร้อยละ 2

ประมุข

นายวินมยิน เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นางออง ซาน ซู จี เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี

ระบอบการปกครอง

รัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศและหัวหน้ารัฐบาล

เขตการปกครอง

แบ่งการปกครองเป็น 7 รัฐ (state) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย และ 7 ภาค (region) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า

วันชาติ

4 มกราคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

24 สิงหาคม 2491

หน่วยเงินตรา

จั๊ต (1,328 จั๊ด/ดอลลาร์สหรัฐ สถานะเดือนเมษายน 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

63,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

1,095.5 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 5.9

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักรกล สินค้ารถยนต์และชิ้นส่วน น้ำมันสำเร็จรูป

สินค้าส่งออกสำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ สินค้าเกษตรและป่าไม้ สิ่งทอ

ปรับปรุงเมื่อ : 05/06/2562