ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เกาหลีใต้

เกาหลีใต้

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี
ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)
ทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก (ทะเลญี่ปุ่น)
ทิศตะวันตกติดกับทะเลเหลือง และทิศใต้ติดกับช่องแคบเกาหลี (Korea Strait)

พื้นที่

100,339 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1 ใน 5 ของไทย) มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี

เมืองหลวง

กรุงโซล

ประชากร

51.4 ล้านคน (ปี 2560)

ภาษาราชการ

ภาษาเกาหลี

ศาสนา

ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 52 (โปรเตสแตนท์ ร้อยละ 46 โรมันคาทอลิก ร้อยละ 39)
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 46
ขงจื๊อ ร้อยละ 1 และอื่น ๆ ร้อยละ 1

ประมุข

นายมุน แช-อิน

ผู้นำรัฐบาล

นายลี นัก-ยอน

รัฐมนตรีต่างประเทศ

คัง คยอง-ฮวา

ระบอบการปกครอง

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา (สภาเดียว) ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำสูงสุด ดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เขตการปกครอง

ประกอบด้วย 9 จังหวัด (ซึ่งประกอบด้วย 1 เขตปกครองพิเศษเกาะเชจู) และ 7 เมืองมหานคร

วันชาติ

3 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

1 ตุลาคม 2501

หน่วยเงินตรา

วอน (1000 วอน / 29 บาท) (ปี 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

1.529 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

29,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

3.2 %

สินค้านำเข้าสำคัญ

พลังงานเชื้อเพลิง เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล เหล็กและเหล็กกล้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน

สินค้าส่งออกสำคัญ

เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า ยานยนต์ การต่อเรือและส่วนประกอบเรือ พลังงานเชื้อเพลิง

ปรับปรุงเมื่อ : 12/03/2562