ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region)

ที่ตั้ง

ฮ่องกงเป็นเกาะทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน และดินแดนที่เรียกว่า New Territories (ซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนจีน) รวมถึงเกาะเล็ก ๆ อีก 235 เกาะ โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะลันเตา (ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฮ่องกงและ Disneyland)

พื้นที่

1,106.4 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าไทยประมาณ 500 เท่า)

ประชากร

7.39 ล้านคน

ภาษาราชการ

จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อังกฤษ

ศาสนา

พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม ฮินดู

ผู้นำรัฐบาล

ผู้บริหารสูงสุด นางแคร์รี หล่ำ (กวางตุ้ง : หล่ำ เจง ยฺหวิตหง่อ)

ระบอบการปกครอง

เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Special Administrative Region - SAR)

เขตการปกครอง

มีสถานะเป็นเขตบริหารพิเศษ ภายใต้หลักการ 1 ประเทศ 2 ระบบ (One Country, Two Systems) โดยรัฐบาลจีนให้อิสระ ในการบริหารในด้านต่าง ๆ (ยกเว้น ด้านการต่างประเทศและการทหาร)

หน่วยเงินตรา

ดอลลาร์ฮ่องกง HKD (1 HKD / 4.21 บาท ณ วันที่ 21 พ.ย. 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

339.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

45,887.9 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 3.8

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเลียม

สินค้าส่งออกสำคัญ

ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์

ปรับปรุงเมื่อ : 12/03/2562