ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น

11 Sep 2015   Views 69674 กิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 กรมเอเชียตะวันออกได้จัดกิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 กรมเอเชียตะวันออกได้จัดกิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่นที่กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เสริมสร้างความสนใจและความรู้เกี่ยวกับภารกิจกระทรวงการต่างประเทศตามแนวทางการทูตเพื่อประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักในการที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยในปีนี้คณะกรมเอเชียตะวันออกได้มีโอกาสพบปะและเยี่ยมเยือน นักเรียนจาก 3 โรงเรียน (โรงเรียนเศรษฐเสถียร โรงเรียนดาราวิทยาลัยและโรงเรียนจักรคำคณาทร)

กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเพื่อประชาชนควบกิจกรรมเพื่อสังค (Corporate Social Responsibility) ของกรมเอเชียตะวันออก การจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร เป็นการพูดบรรยายและมีอาจารย์เป็นล่ามแปลภาษามือให้กับน้อง ที่มีข้อจำกัดในการรับฟัง ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ดีสำหรับกรมฯ เพราะการที่เราได้เดินทางไปให้ความรู้กับน้องๆ ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ทำให้เราได้พบว่าการสื่อสารไม่สามารถจำกัดไว้แค่เพียงคำพูดเท่านั้น ภาษามือที่อาจจะดูจำกัดและยากต่อการเข้าใจก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลที่ซับซ้อนให้กับน้องๆ ได้อย่างชัดเจนแม่นยำไม่แพ้คำพูดเลยทีเดียว และนอกจากเป้าหมายเพื่อสังคมแล้วกิจกรรม EAU สัญจรในครั้งนี้ยังคงแฝงไปด้วยวิชาการ

ที่ภาคเหนือคณะฯ ได้พบปะกับน้องนักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยและโรงเรียนจักรคำคณาทรโดยคณะฯ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับเยาวชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อสนองนโยบายปลูกฝังความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ การบรรยายในสองโรงเรียนที่เชียงใหม่และลำพูนนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการทูตไม่ใช่เรื่องไกลตัวในชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการนำเสนอเนื้อหาและภาพประกอบที่เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศและยังมีการนำสื่อการสอน แผ่นพับ สมุดโน้ต รูปวาดและภาพเขียน มาประกอบการบรรยายทำให้น้องมีความกระตือรือร้นในการตอบคำถามและอยากมีส่วนร่วมกับการบรรยายมากขึ้น

ภาพรวมของกิจกรรม EAU

สัญจรในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จตามความคาดหมาย เพราะกรมเอเชียตะวันออกได้ดำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ทั้งสองมิติคือน้องๆ ได้รับข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน้องๆ ได้รับการปลูกฝังและแนะแนวความรู้เชิงนันทนาการเกี่ยวกับอาชีพนักการทูตและภารกิจกระทรวงฯ และที่สำคัญได้มีการแบ่งปันโอกาสให้น้องๆ ที่มีข้อจำกัดในการฟังให้ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม EAU สัญจรในครั้งนี้และหวังว่าโอกาสหน้าจะพบกันอีก


ภาพประกอบ: วันที่ 2 กันยายน 2558

นางสาวศรัญญา ปาลีวงศ์ นักการทูตชำนาญการ พร้อมทีมงานกรมเอเชียตะวันออกเดินทางไปให้ความรู้น้องๆ จำนวน 95 คน ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร (ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกในประเทศไทย) เป็นการบรรยายผ่านการแปลภาษามือ ในหัวข้อภาพรวมความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์ไทยกับสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม 10 ประเทศ

ภาพประกอบ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2558

นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก นำทีมเดินทางไปให้ความรู้แก่น้อง ๆ จำนวน 300 คน จาก 2 โรงเรียน ที่ดาราวิทยาลัยและจักรคำคณาทร ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจกระทรวงฯ เล่าถึงชีวิตประจำวันและคุณสมบัติ ของการเป็นนักการทูต การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและได้มีการทดสอบความรู้ของน้อง ๆ เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อประกอบการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไว้ให้น้อง ๆ ด้วยเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง