ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

04 Feb 2015   Views 206344 การสัมมนา "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ "การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" (Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam)

ในวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญร่วมให้เกียรติบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อาทิ

  • นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  • นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
  • นางจีระนันท์ วงศ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
  • นายนิยม ไวยรัชพาณิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • นางดวงใจ จันทร นักธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
  • นายชเนศร์ เพ็ญชาติ เลขาธิการสมาคมเจ้าของเรือไทย และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การสัมมนาฯ เป็นการดำเนินการต่อยอดจากผลการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งผู้นำสองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคอย่างรอบด้าน และเห็นพ้องให้ไทย กัมพูชา และเวียดนามร่วมกันพัฒนาการขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเล (Coastal Shipping) อันจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน การสัมมนานี้จะเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการได้ระดมสมอง และแสวงหาลู่ทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

นางสาวรัชชภรณ์ ศรีสว่าง
โทร 0 2203 5000 ต่อ 14446
โทรสาร 0 2643 5202
อีเมล ratchaphorns@gmail.com

หรือ นายชญานินญ์ ศรีวิเศษ
โทร 0 2203 5000 ต่อ 14448
อีเมล chayanin.toey@gmail.com


คลิกเพื่อดูกำหนดการสัมมนาฯ