ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปสถานการณ์การเมืองให้แก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ

08 Jan 2014   Views 740 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปสถานการณ์การเมืองให้แก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง และการเตรียมการเพื่อรับมือการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ แก่คณะทูตต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย โดยมีเอกอัครราชทูต ๒๘ คน และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตและองค์การระหว่างประเทศ จำนวน ๖๘ คน เข้าร่วม


ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงให้คณะทูตทราบถึงแผนการรองรับสถานการณ์ของรัฐบาลโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยของสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูต รวมทั้งแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศจะยังคงเปิดทำการตามปกติ และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของทั้งกระทรวงฯ และของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)

ผู้แทนคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศได้แจ้งให้ทราบว่า ได้ติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิด โดยมีความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ ๑๓ มกราคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตที่อยู่ในบริเวณที่จะมีการปิดสี่แยกกว่า ๒๐ แห่ง นอกจากนี้ ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และเรื่องการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการอำนวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะของนักการทูต ต่อข้อกังวลดังกล่าว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงความพร้อมของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการดูแลและคุ้มครองนักการทูตที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยให้สามารถเดินทางและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงฯ ยังได้แจ้งคณะทูตถึงท่าทีของแกนนำผู้ชุมนุมที่ว่าจะไม่มีการปิดท่าอากาศยานฯ แต่อย่างใด

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยสันติวิธี การยึดมั่นในระบอบและวิถีแบบประชาธิปไตยโดยเปิดกว้างและรับฟังข้อคิดเห็นต่อการปฏิรูปการเมืองที่อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญด้วยที่มาข่าว: กระทรวงการต่างประเทศ


เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง