ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA)

19 Jan 2018   Views 2635

             ตามประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ 4/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ จำนวน 1 อัตรา และได้มีการดำเนินการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นั้น

             บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมเอเชียตะวันออกจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังกล่าวเรียงลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวธมลวรรณ ปิงเมือง

ลำดับที่ 2 นางสาววาสิตา วงศ์วรการ

ลำดับที่ 3 นางสาวสุขธารทิศ ศิรินทร์วงศ์

             ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การได้รับการจัดจ้างเหมาบริการในตำแหน่งดังกล่าว และจะเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไปแทน

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรด ดาวน์โหลดเอกสาร