ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนวิจัยของ JIRCAS ระยะเวลาการรับทุน 1 ปี

31 Mar 2014   Views 105914

เปิดรับสมัครทุนวิจัยของ JIRCAS ระยะเวลาการรับทุน 1 ปี Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)


ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนวิจัย JIRCAS Visiting Research Fellowship Program 2014 (Tsukuba Type)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง ระยะเวลารับทุน ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดย JIRCAS จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่นักวิจัยที่ได้รับทุนโดยขอให้ผู้สนใจส่งใบสมัครโดยตรงที่ JIRCAS ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

ดังมีรายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
https://www.jircas.affrc.go.jp/english/public_relations/jircasfellow/tsukuba2014.html