ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปญี่ปุ่น

19 May 2014   Views 40915

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปญี่ปุ่น


ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลญี่ปุ่นได้บังคับใช้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าประเทศญี่ปุ่นให้แก่ชาวไทยที่จะพำนักระยะสั้นในญี่ปุ่น ไม่เกิน ๑๕ วัน สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ประชุม สัมมนา หรือติดต่องาน รวมถึงกิจกรรมระยะสั้นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

๑. ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลญี่ปุ่นได้บังคับใช้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าประเทศญี่ปุ่นให้แก่ชาวไทยที่จะพำนักระยะสั้นในญี่ปุ่น ไม่เกิน ๑๕ วัน

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ประชุม สัมมนา หรือติดต่องาน รวมถึงกิจกรรมระยะสั้นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้และกิจกรรมที่มีค่าตอบแทน หรือผู้ที่ประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกินกว่า ๑๕ วัน จะต้องยื่นขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศญี่ปุ่นตามช่องทางปกติ
(ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าญี่ปุ่น http://www.th.embjapan.go.jp/th/consular/visaindex.htm)

๒. สืบเนื่องจากมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราข้างต้น

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นจึงอาจมีการเรียกดูเอกสารต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าการเข้าเมืองของบุคคลนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือไม่ ตัวอย่างเอกสารที่อาจมีการเรียกตรวจ อาทิ

(๑) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
(๒) หลักฐานยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต)
(๓) ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ระหว่างพำนักอยู่ในญี่ปุ่น (อาจเป็นที่พักเช่น โรงแรม บ้านคนรู้จัก)
(๔) กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในญี่ปุ่น

๓. นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ตลอดระยะเวลาที่พำนักในญี่ปุ่น
ทั้งนี้ ทางการญี่ปุ่นไม่ได้มีข้อกำหนดว่าหนังสือเดินทางดังกล่าวต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
(๒) กิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทำในญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
(๓) ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน ๑๕ วัน
อนึ่ง หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน ๑๕ วัน ให้ติดต่อ สำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
(๔) เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ เช่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า ๑ ปี

๔. ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปญี่ปุ่นจึงควรเตรียมเอกสารข้างต้นให้พร้อมตั้งแต่ก่อนการเดินทาง

และพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้ว โปรดให้ความร่วมมือและ ตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน อีกทั้งข้อมูลที่แจ้งต้องเป็นข้อมูล ที่ถูกต้อง เพราะหากมีการแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น ท่านจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ว่ากรณีใด ๆ


อ้่างอิงข้อมูลจาก : กองเอชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
ขอบคุณรูปภาพจาก : news.mthai.com