ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Awaji Youth Federation 2019

07 Aug 2018   Views 3165 โครงการ Awaji Youth Federation 2019

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Awaji Youth Federation 2019 ซึ่งจัดโดยบริษัท Pasona Group และสมาพันธ์ Awaji Youth Federation ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Things (IOT) สาขาศิลปะดิจิทัล สาขาศิลปะและงานฝีมือ สาขาดนตรี สาขาการศึกษา สาขาการเกษตรและอาหาร สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการสาธารณสุขและกีฬา สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่เกาะอาวาจิ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานจากผู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆข้างต้น ที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนั้นมีประสบการณ์การฝึกงานและความรู้เพิ่มเติมในสาขาที่ตนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นระยะเวลา 1 ปีเต็ม โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 นับไปเป็นเวลา 1 ปี ที่เกาะอาวาจิ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้จัดโครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายเรื่องที่พัก สวัสดิการพื้นฐานและได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตลอดโครงการ โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้


๑. ประวัติย่อผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ 
๒. มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 800 คะแนน ขึ้นไป 
๓. เรียงความภาษาอังกฤษ 400 คำ ในหัวข้อ “Why you would like to join the AYF ?” 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.awaji-youth-federation.com 
และกำหนดหมดเขตยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ
การสัมภาษณ์ออนไลน์ต่อไป ภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561