ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ณ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

06 Jun 2014   Views 5686 พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ณ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ณ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา


เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๗ นายมนัสวี ศรีโสดาพล รักษาการปลัดกระทรวงฯ ร่วมงานพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ณ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา ชั้น ๒๑ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

โดยมีแขกเกียรติยศ อาทิ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ฯพณฯ เตช บุนนาค ฯพณฯ กษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการฯ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียน ผู้แทนจากมูลนิธิจอห์น เอฟ เคเนดี้แห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และคณะผู้บริหารคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวน ๑๕๐ คน

ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ และศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน โดยเป็นความคิดของศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีและดร.สุขุม นวพันธุ์ ประธานมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคเนดี้ แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี แห่งประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแก่ ดร.ถนัดฯ แล้วยังเป็นสถานที่ให้อนุชนรุ่นหลังที่มาใช้ประโยชน์ได้ระลึกถึงคุณความดีและคุณูปการที่ท่านมีต่อประเทศไทยอีกด้วย

ในโอกาสนี้ รักษาการปลัดกระทรวงฯ ได้มอบหนังสือ “ประมวลถ้อยแถลงและคำให้สัมภาษณ์ของ ฯพณฯ ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ” ซึ่งกระทรวงฯได้ปรับปรุงและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ในโอกาสชาตกาลครบ ๑๐๐ ปี ให้แก่ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจอ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก: กระทรวงการต่างประเทศ


เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง