ข่าวประชาสัมพันธ์

เวียดนามสนับสนุนการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

25 Sep 2014   Views 58964 เวียดนามสนับสนุนการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นับตั้งแต่ที่เวียดนามเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามและการลงทุนจากกลุ่มประเทศสมาชิก และการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


นาย เหงียน เกิ่ม ตู๋ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม กล่าวในระหว่างการประชุมในหัวข้อ "Upgrading Vietnam's position towards AEC 2015 and beyond" ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA) ณ กรุงฮานอยของเวียดนามว่า เวียดนามและประเทศสมาชิกจะต้องให้ความสำคัญและเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

ในขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกจะต้องเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและลดความท้าทาย รวมถึงอุปสรรคต่่างๆ ทั้งนี้ การประขุมดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้มีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่เครือข่ายเศรษฐกิจนานาชาติ

นายเล เลือง มินห์ เลาขาธิการอาเซียน กล่าวว่า นับตั้งแต่เวียดนามเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนาม การลงทุนจากลุ่มประเทศสมาชิกและการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกัน นับจากปัจจุบันเป็นต้นไป ประเทศสมาชิกจะต้องดำเนินการในอีกหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดภาษีทางการค้าระหว่างกัน การลดช่องว่างทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก

ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความสนใจจากนานาประเทศ ดังนั้น เวียดนามจะต้องอาศัยโอกาสดังกล่าวในการสร้างความสนใจให้กลายเป็นจุดดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเพื่อรองรับการลงทุน อย่างไรก็ดี นายเหงียน จี๋ แถ่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า ผู้ประกอบการของเวียดนามส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความร่วมมือของผู้ประกอบการเวียดนามส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความร่วมมือของผู้ประกอบการเวียดนามกับคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียนมีอยู่จำกัด ถึงแม้ว่าเวียดนามจะมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนก็ตาม ส่งผลให้ผู้ประกอบการเวียดนามเสียโอกาสสำคัญในการดำเนินกิจการ เนื่องจากผู้ประกอบการของเวียดนามยังไม่สามารถเข้าถึงข้ัอมูลตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยังภูมิภาคอาเซียนอยู่ที่ 18.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 13.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่มาข่าว: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
ที่มาภาพ:
www.property-report.com


เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง