สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา รายงานว่า เมื่อ 1 สิงหาคม 2559 หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ได้ตีพิมพ์รายงานข่าวเศรษฐกิจ หัวข้อ Businesses look hungrily at RI ingredient market" />
ข่าวเด่น

เอกชนอินโดนีเซียชมเชยนโยบายเกษตรไทย

01 Aug 2016   Views 5566


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา รายงานว่า เมื่อ 1 สิงหาคม 2559 หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ได้ตีพิมพ์รายงานข่าวเศรษฐกิจ หัวข้อ Businesses look hungrily at RI ingredient market ซึ่งอ้างคำสัมภาษณ์นาย Adhi Lukman ประธาน Indonesian Food and Beverages Association ที่เห็นว่า รัฐบาลอินโดนีเซียควรดำเนินนโยบายการส่งเสริมภาคเกษตรของประเทศ โดยดูจากนโยบายด้านการเกษตรของประเทศไทยที่สนับสนุนเกษตรกร


ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท และการให้สินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งส่งผลให้ภาคเกษตรของไทยมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิดไปได้ทั่วโลก

แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ผลักดันนโยบายความมั่นคงทางอาหาร และต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากต่างประเทศ โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าในปีนี้ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศจะเติบโตถึงร้อยละ 7.4 – 7.8 และจะเป็นหนึ่งในปัจจัยการพัฒนาที่สำคัญ อย่างไรก็ดี อินโดนีเซีย ยังคงประสบปัญหาการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ ทำให้อินโดนีเซียต้องนำเข้าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าหลักทางการเกษตรหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นข้าว น้ำตาล หอมแดง ถั่วเหลือง หรือเนื้อวัว

โดยที่ อินโดนีเซียมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืชหลายชนิด กอปรกับมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ทำให้นักธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารมองว่า อินโดนีเซียเป็นทั้งตลาดที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพ สามารถเป็นฐานการผลิตได้ อนึ่ง จากสถานการณ์การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตข้างต้น และโดยที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นธุรกิจส่วนใหญ่ในภาคเศรษฐกิจของอินโดนีเซียและความต้องการสินค้าที่มีอยู่ตลอด ส่งผลให้ผู้ผลิตยังคงนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพราะเกษตรกรรมในประเทศไม่หลากหลายและไม่มีประสิทฺธิภาพเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนาย Arianto Mulyadi รองผู้อำนวยการ บริษัท Indesso ว่า ผู้ผลิตในประเทศมักประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบอยู่เสมอ หากยังพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศ

นอกจากนี้ รายงานข่าวกล่าวถึง การจัดงาน Food ingredients Asia (Fi Asia) 2016 ที่กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ซึ่งภายในงานจะมีการจับคู่ทางธุรกิจและการประชุมสัมมนา โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ 650 รายและมีผู้เข้าร่วมงาน 15,000 คน