ข่าวเด่น

โครงการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในส่วนจากอินโดนีเซีย)

27 Aug 2015   Views 2726 โครงการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในส่วนจากอินโดนีเซีย)

ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2558 กรมเอเชียตะวันออก ได้เชิญคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย รวม 3 คน เดินทางเยือนไทย ตามโครงการการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายอันเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างกัน

ในโอกาสนี้ คณะข้าราชการจากอินโดนีเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายพิริยะ เข็มพล รักษาการปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และพบหารือกับ นายธานี แสงรัตน์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก พร้อมทั้งพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อราชการกับกรมต่าง ๆ ของกระทรวงฯ อีกด้วย เช่น กรมอาเซียน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสารนิเทศ กรมยุโรป เป็นต้น รวมทั้งคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์นโยบายโลกมุสลิมคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตลอดจนได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งวิมานเมฆ ในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทยด้วย