ข่าวเด่น

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

19 Jul 2018   Views 6372 เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

อินโดนีเซีย : ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ถ่ายทอดผลประโยชน์สู่ประชาชน   

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission - JC) ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 โดยเป็นประธานร่วมกับนางเร็ตโน เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ก่อนเข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย - อินโดนีเซียได้หารือทวิภาคี โดยฝ่ายไทยได้ขอให้อินโดนีเซียทบทวนมาตรการห้ามนำเข้าลำไยจากไทยในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2561 และเร่งรัดกระบวนการออกใบอนุญาตให้เรือบรรทุกสัตว์น้ำไทย  4 ลำที่ติดค้างอยู่ในอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2557 เดินทางกลับไทยโดยเร็ว 


หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - อินโดนีเซีย

ไทยและอินโดนีเซียต่างเห็นพ้องกันว่า ความสัมพันธ์ไทย - อินโดนีเซีย มีลักษณะเป็น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” (strategic partnership) ที่ต้องร่วมกันถ่ายทอดผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสู่ประชาชนอย่างแท้จริง เพราะอินโดนีเซียและไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับหนึ่งและสองและมีบทบาทสำคัญในอาเซียน จึงต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพนี้ให้เต็มที่เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้    


ด้านการเมืองและความมั่นคง  

ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกระดับ กระชับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการต่อต้านแนวคิดสุดโต่ง รวมถึงต่อยอดความสำเร็จของโครงการพัฒนาทางเลือกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดอาเจะห์ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี 2549 - 2553 ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของอินโดนีเซีย    


ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

เดินหน้าส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน      ในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยฝ่ายไทยเสนอให้มีการลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีตามขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และพร้อมที่จะจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้า ครั้งที่ 1 ภายในปีนี้ รวมทั้งจะส่งเสริมการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวร่วมกันตามแนวคิด “Two Countries, One Destination” และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวคิด “Trail of Civilization” ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายส่งเสริมบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อยของไทย


ด้านประมง  

เร่งรัดการจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านประมงเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือประมงแบบรอบด้าน การทำวิจัยและการลงทุนของไทยในอุตสาหกรรมประมงอินโดนีเซีย รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญ


ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

เน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ผ่านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การให้ทุนการศึกษา และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอินโดนีเซีย


ประเด็นระดับภูมิภาค

สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาคที่สำคัญ ได้แก่ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และแนวคิดอินโด - แปซิฟิก และเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ โดยในปี 2562 ไทยจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนและอินโดนีเซียจะดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติปี 2562 - 2563  

ประเด็นที่ไทยและอินโดนีเซียได้เจรจาและหารือบนโต๊ะประชุม JC ครั้งที่ 9 นี้ ล้วนเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง


-----------------------------

 

ทีมประชาสัมพันธ์

กรมเอเชียตะวันออก

18 กรกฎาคม 2561