ข่าวเด่น

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

10 Sep 2018   Views 10481 ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ


               นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนเมียนมา ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เมียนมา ครั้งที่ 9 ร่วมกับนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา ณ กรุงเนปยีดอ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วย  

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความสำคัญของ “การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ” ระหว่างไทยกับเมียนมาอันมีรากฐานมาจากการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกันด้านความมั่นคงอย่างแยกไม่ออก รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความใกล้ชิด ทางวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ร่วมกัน

               ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เมียนมา ครั้งที่ 9 ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นชอบเพื่อเร่งรัดความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

               1. ด้านการเมืองและความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะรักษาพลวัตการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประจำ ขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยกับมุขมนตรีภาคและรัฐของเมียนมาที่ติดกับชายแดนไทย - เมียนมา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน 

               2. ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็นสองเท่า ภายในปี 2565 และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้มีความคืบหน้า โดยจะเร่งรัดโครงการถนนระหว่างชายแดนไทยื้ด่านพุน้ำร้อน จ. กาญนบุรี - เมียนมา เข้าสู่เมืองทวายของเมียนมา นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและการธนาคาร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งระหว่างกันต่อไป

               3. เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ในโอกาสแรก และตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุการเจรจาบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (IICBTA) โดยเร็วเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนระหว่างสองประเทศ

               4. ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดทำกรอบความร่วมมือ 3 ปี ด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับเมียนมาระยะต่อไประหว่างปี 2562 - 2564 เพื่อสานต่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมความร่วมมือและเพื่อการพัฒนาระหว่างสองประเทศ

               5. ฝ่ายไทยยืนยันเจตนารมณ์ในการสนับสนุนความพยายามของเมียนมาเพื่อสร้างสันติภาพและความปรองดองแห่งชาติ ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินโครงการ “หมู่บ้านตัวอย่าง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัฐยะไข่ รวมทั้งในภาคและรัฐที่ติดกับชายแดนไทย - เมียนมา เพื่อส่งเสริมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในรัฐยะไข่ และสนับสนุนให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย มีศักดิ์ศรี และยั่งยืน 

               ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ลงนามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย - เมียนมา ฉบับปรับปรุงร่วมกับนายตัน ซิน หม่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารเมียนมา และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ระหว่างอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับอธิบดีกรมประมงเมียนมา

               ในระหว่างการเยือนเมียนมาครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และหารือร่วมกันอย่างฉันมิตรในการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน การสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งสถานการณ์ในรัฐยะไข่ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปโรงเรียนมิตรภาพไทย – เมียนมา ที่เมืองปิ่นมะนาซึ่งตั้งอยู่ชานกรุงเนปยีดอ เพื่อทำพิธีมอบอาคารเรียนและลานกิจกรรมให้กับนายเมียว เต็ง จี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา ในฐานะผู้แทนรัฐบาลเมียนมา โดยโรงเรียนดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาดีและมิตรภาพที่ยาวนานระหว่างสองประเทศ

               ในช่วงเย็นของวันที่ 14 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้เข้าร่วมการประชุคณะกรรมาธิการร่วมฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เมียนมา โดยนางออง ซาน ซู จี และสมาชิกรัฐบาลเมียนมาได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

               การประชุมหารือครั้งสำคัญระหว่างไทยกับเมียนมาครั้งนี้ครอบคลุมรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน และการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง อันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แนบแน่นในฐานะ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ” และเป็นการตอกย้ำสิ่งที่ผู้นำของไทยและเมียนมาได้หารือกันในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา ระหว่างวันที่ 23 -25 มิถุนายน 2559 และ การเยือนไทยของประธานาธิบดีอูวินมยิน เมื่อวันที่ 14  - 16 มิถุนายน 2561 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยังประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองฝ่าย 

               ปัจจุบันเมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 19 ของไทยในโลกและเป็นอันดับ 6 ในอาเซียน ในปี 2560 การค้าระหว่างกันมีมูลค่า 6,784.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.85 ด้านการลงทุน ไทยเป็นนักลงทุนอันดับที่ 4 ในเมียนมา รองจากสิงคโปร์ จีน และฮ่องกง  


--------------------------------


 

ทีมประชาสัมพันธ์


กรมเอเชียตะวันออก


กันยายน 2561