ข่าวเด่น

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

07 Mar 2019   Views 7641 ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

          ไทยกับเวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” (Strategic Partnership) ตั้งแต่ปี 2556 และในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามมีพลวัตและมีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม จนกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดในทุกมิติอย่างแท้จริง ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระดับประชาชน  

          เมื่อปี 2561 ไทยและเวียดนามมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับหัวหน้ารัฐบาลอย่างต่อเนื่อง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เยือนเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Summit) ครั้งที่ 6 ณ กรุงฮานอย ระหว่าง 30 - 31 มีนาคม 2561 และนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่าง 15 - 16 มิถุนายน 2561 ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ 

          การประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนามที่สำคัญในปี 2562  
          เมื่อ 25 มกราคม 2562 ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - เวียดนาม (Joint Commission on Bilateral Cooperation - JCBC) ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเป็นประธานร่วม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้ยกระดับความสัมพันธ์ ไทย - เวียดนาม ให้เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นในทุกมิติและตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายในบริบทปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย - เวียดนาม (Foreign Ministers’ Retreat) ซึ่งเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

จับมือ
ภาพที่ 1: นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ 
รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม
ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ (2561)

          ประเด็นความร่วมมือสำคัญในการประชุม JCBC ครั้งที่ 3 มีดังนี้ 
          1. การจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี เพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย – เวียดนาม ระยะที่ 2 (2562 – 2566) โดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” (Strengthened Strategic Partnership) เพื่อร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมการเจริญเติบโตของอนุภูมิภาคและภูมิภาคผ่าน กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ACMECS และ GMS 
          2. การร่วมกันพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศระหว่างกันและกับประเทศในอนุภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้การค้าและการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น และจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 จากปัจจุบันที่มีมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งขยายความร่วมมือ ในการส่งออก - นำเข้าสินค้าเกษตร ลดอุปสรรคทางการค้า โดยเวียดนามจะพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยเปิดสาขาเพิ่มเติมในเวียดนาม นอกจากนี้ เวียดนามยังแสดงความสนใจที่จะลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และรับจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนไทยในเวียดนาม 
          3. การขยายความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกัน โดยรัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้เพิ่มประเภทงานที่ให้แรงงาน เวียดนามเข้ามาทำงานในไทย โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยขาดแคลน และไทยได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเวียดนามและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปเมื่อ 8 มกราคม 2562 
          4. นอกจากการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีแล้ว ไทยและเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ เห็นพ้องที่จะร่วมกันสร้างความต่อเนื่องของความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทอาเซียนให้โดดเด่นยิ่งขึ้นในเวทีโลกต่อไป โดยในโอกาสนี้ เวียดนามได้ตอบรับจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 4 ภายในปีนี้ด้วย 
          อนึ่ง ไทยและเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อ 6 สิงหาคม 2519 (ค.ศ. 1976) ปัจจุบัน เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทย และไทยเป็นผู้ลงทุนต่างชาติอันดับที่ 9 ของเวียดนาม

* * * * *