ข่าวเด่น

พิธีส่งมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

06 Nov 2020   Views 44 พิธีส่งมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สมาคมไทย - พม่า เพื่อมิตรภาพ โดยการสนับสนุนของกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ทำพิธีส่งมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวกจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเมียนมา ให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ นายกสมาคมไทย - พม่า เพื่อมิตรภาพ เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และนายเมียว มิ้น ตาล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย เป็นผู้
รับมอบฝ่ายเมียนมา ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวด้วย

* * * * * * * 

สำนักงานเลขานุการกรม 
กรมเอเชียตะวันออก

พฤศจิกายน 2563