ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์

สิงคโปร์

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

ภาพรวม

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2508 ไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกระดับและทุกมิติบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้าน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับพระราชวงศ์และผู้แทนระดับสูงระหว่างกัน รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ต่อประเด็นภูมิภาคที่คล้ายคลึงกัน โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและการรักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค  

ด้านการเมือง

ไทยกับสิงคโปร์เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด ไม่มีปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งและการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ไทยกับสิงคโปร์ดำเนินความสัมพันธ์ภายใต้กรอบ Singapore - Thailand Enhanced Partnership (STEP) โดยมีกลไกทวิภาคีสำคัญ 4 กลไก ได้แก่

(1) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรี (Leaders’ Retreat)
(2) โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยกับสิงคโปร์ (Civil Service Exchange Program -CSEP)
(3) การประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER)
(4) ความร่วมมือด้านความมั่นคง ได้แก่ คณะกรรมาธิการบริหารร่วมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพ คณะทำงานร่วมกองทัพเรือไทย - สิงคโปร์ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการฝึกบุคลากร และการซ้อมรบร่วม (การฝึกร่วมผสม Cope Tiger การฝึก Cobra Gold การฝึก SINGSIAM และการฝึก Kocha Singa) 

ด้านเศรษฐกิจ


การค้า

สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของสิงคโปร์ ในปี 2562 ไทยกับสิงคโปร์มีมูลค่าการค้า 16,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2.97 โดยไทยได้ดุลการค้า 1,197 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออกมีมูลค่า 8,839 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้ามูลค่า 7,641 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สินค้าส่งออกของสำคัญของไทย เช่น น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

สินค้านำเข้าสำคัญจากสิงคโปร์ เช่น น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

การลงทุน

ในปี 2562 สิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 5 ของไทย (รองจากญี่ปุ่น จีน ไต้หวันและฮ่องกง) มูลค่าการลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมคิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าการลงทุนต่างชาติทั้งหมด มีโครงการที่ได้รับอนุมัติการลงทุน 95 โครงการ มูลค่ารวม 15,313 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการผลิตเซลส์แสงอาทิตย์และแผงเซลส์แสงอาทิตย์ มูลค่า 8,293 ล้านบาท กิจการผลิตรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก มูลค่า 7,693 ล้านบาท กิจการผลิตหัวฉีดเชื้อเพลิง มูลค่า 3,973 ล้านบาท กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ มูลค่า 2,840 ล้านบาท กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ มูลค่า 1,990 ล้านบาท และกิจการผลิตชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ มูลค่า 1,964 ล้านบาท

การท่องเที่ยว

ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางเยือนไทย 1,056,826 คน ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเยือนสิงคโปร์ 545,601 คน