ค้นหา

 
Found: 2

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

... และคาดว่าจะจัดตั้งเขตทดลองการค้สรีในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่น... ... เมื่อปี 2540 อีกทั้งจีนยังได้ดุลการค้และได้ดุลบัญชีทุนกับประเทศต่าง... ... โดยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินหยวนเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยเงินทุนสำรองฯ ของรัฐ 3) ยุทธศาสตร์การทำความตกลงขตการคเสรีจีนให้ความสำคัญกับการจัดทำความตกลงขตการคเสรีระดับทวิภาคีเป็นลำดับแรก...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย – เกาหลีใต้" โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่ ๑๐๐ คนจากส่วนราชการ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ... ... และมาเลเซียต่างมีการเจรจาทำ FTA กับเกาหลีใต้นอกเหนือจากความตกลงเขตการคเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) ทำให้ไทยจำเป็นต้องพิจารณาว่าการมี ...
  relevance date