ค้นหา

 
Found: 34

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

... โดยย้ำความสำคัญของการให้การดูแลและคุ้มครองประชาชนในช่วงวิกฤต โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ความรวมมือเพื่อพัฒนายาและวัคซีน และการพิจารณาแนวทางร่วมกันในการผ่อนปรนมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ...

เกาหลีใต้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... โดยมุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ... ... และความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation) รวมทั้งความร่วมมือในกรอบอาเซียนที่ไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปี ...

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... ที่คั่งค้างให้มีความคืบหน้า โดยเฉพาะ ด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และการสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ       (3) ความรวมมือในกรอบอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งและเป็นเอกภาพ ...

นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP) ประเด็นทะเลจีนใต้ และสถานการณ์ในรัฐยะไข่ รวมทั้งประเด็นทวิภาคี ได้แก่ความรวมมือไทย-ญี่ปุ่นในการพัฒนาประเทศที่ 3 และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล             On 2 August 2019, H.E....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

... ได้รับรองถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 “ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างบูรณาการ” ที่เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนา UHC การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับโรคระบาด และเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ...

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ความรวมมือในกรอบอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีด้วย ในวันเดียวกันนั้น ...

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ... ... จากปัจจุบันที่มีมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งขยายความร่วมมือ ในการส่งออก - นำเข้าสินค้าเกษตร ลดอุปสรรคทางการค้า ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองท่านยังเห็นพ้องว่า เส้นเขตแดนไทย - เมียนมา ควรเป็น “เส้นเขตแดนแห่งความร่วมมือ” เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการไปมาหาสู่ระหว่างของประชาชนทั้งสองประเทศ  2. ความร่วมมือส่งเสริมการค้าและการลงทุน นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประธานาธิบดีเมียนมาว่า ไทยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ...
Myanmar

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

....ลาวในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2559 ความร่วมมือด้านพลังงาน ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือด้านแรงงาน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น เพื่อนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศ ...

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... การเริ่มเจรจาสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ความร่วมมือต่างๆ เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนสองประเทศ ในการเยือนครั้งนี้ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date