ค้นหา

 
Found: 19

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน : กัมพูชา

... ขาดกฎระเบียบหรือนโยบายที่สอดคล้องและเอื้อต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 3. อุปสรรคทางด้านการเงินจากต่างประเทศ โดยนักลงทุนให้ความสนใจน้อย ยกเว้นนักลงทุนจากจีนให้ความสนใจไปลงทุน เนื่องจากขาดกฎระเบียบด้านการลงทุนที่ชัดเจน * * * * * * * * * * * * สำักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก มิถุนายน 2563 ที่มา:  (1) Concept Note “ASEAN Smart Cities Network”,  https://asean.org/storage/2019/02/ASCN-Concept-Note....

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโโลยีระดับโลก

... สำหรับอุตสาหกรรมการเงิน เทคโโลยีโดรนสำหรับภาคการเกษตร และเทคโโลยีชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้ 2.โอกาสของนักลงทุนโดยนักลงทุนสามารถเข้ามาร่วมลงทุน (Venture Capital) หรือเข้ามาเป็นนักลงทุน (Angel Investor) ในบริษัทนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ใไทยได้ ...

พัฒนาการเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน

... 790 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าสหรัฐ 11 เท่า            ธุรกิจการร่วมลงทุน (venture capital - VC) ของจีน ที่กลงทุนเข้าไประดมทุนหรือซื้อหุ้ในกิจการสตาร์ทอัพ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี ค.ศ. 2011-2013 ...

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... เวียดนามยังแสดงความสนใจที่จะลงทุนใไทยเพิ่มมากขึ้ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และรับจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนไทยใเวียดนาม            3. การขยายความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกั โดยรัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้เพิ่มประเภทงานที่ให้แรงงาน ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... หงเหอสำหรับการเชื่อมโยงจีนตอนใต้กับเวียดนามเหนือ และการมีพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่ดี จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเพื่อดึงดูดนักลงทุน การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ใเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโโลยีเหมิ่งจื้อ (เมืองเอกของเขตฯ หงเหอ) กำลังมีบริษัทชั้นนำของจีนเข้ามาเปิดโรงงานเพื่อการส่งออกหลายแห่ง ...

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจไทย กลงทุน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจในประเทศญี่ปุ่ ...

... ญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้เศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้ Abenomics ซึ่งในส่วนของไทย มีนักธุรกิจให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในหลายสาขาอย่างต่อเนื่อง ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยใเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

... เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและการปรับปรุงกฎหมายการลงทุนล่าสุดของเมียนมา เพื่อเป็นการสร้างความมั่ใจให้แก่กลงทุน                งานสัมมนาฯ ได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากนักลงทุนไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจใเมียนมาอย่างครอบคลุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเมียนมาในบรรยากาศที่เป็นกัเอง
Myanmar

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

... และเขตอุตสาหกรรมเทคโโลยีระดับสูงและเป็นพื้นที่พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่        3. One City (一城) คือ เขตเมืองใหม่เทียนฝู่ จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ให้บริการครบวงจรแก่กลงทุน โดยมีศูนย์พัฒนาธุรกิจ สำักงานใหญ่ และการบริหารจัดการระดับไฮเอนด์ในทุก ๆ ด้าน เป็นต้ ...

บริษัท ECI-METRO หนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิสาหกิจไทยบนแผ่นดินจีน

... อีกทั้งจะต้องมีความเข้าใจตลาดจีนอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะได้สามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดจีน และเมื่อถึงเวลานั้ วิสาหกิจและนักลงทุนไทยก็พร้อมที่จะ “ก้าวเข้ามา” ลงในทุนในจีน ด้วยความมั่ใจ โดยเฉพาะจีนภาคตะวันตกซึ่งเป็นตลาดที่กำลังร้อนแรง  ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่การท่องเที่ยวของนครซีอาน ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งนี้ การที่ The Tang West Market ได้ำแนวคิดเส้นทางสายไหมมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ส่งผลให้เกิดโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนที่ดีและสร้างสรรค์ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date