ค้นหา

 
Found: 31

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศพือนบาน"

ด้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศพือนบาน" ด้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ...

... ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศพือนบาน"

... มกราคม 2558 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศพือนบาน" ตามที่กรมเอเชียตะวันออกได้มีประกาศ ที่ ...

การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประทศไทย

... มีครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีนักเรียนจากไทย และจากประเทศพือนบาน ได้แก่ กัมพูชา ๓ คน เมียนมา ๒ คน เวียดนาม ๓ คน และ สปป.ลาว ๒ คน โดยเด็กนักเรียนจากทั้ง ๔ ประเทศยังสามารถสื่อสารภาษาของตนเองได้ และมีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  ...

โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

โครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 4 ... ... โดยมีเยาวชนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 5 ประทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง... ... เดินทางไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันในประเทศไทยและประเทศพือนบานพื่อสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

... นอกจากจะเป็นการแนะนำบทบาทของกรมเอเชียตะวันออกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศพือนบาน ประเทศอาเซียนดั้งเดิม และประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ Area of Works และ มี ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... นอกจากนี้ประทศไทยยังเป็นฐานเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยการมีท่าเรือน้ำลึก 6 แห่ง ท่าเรือแม่น้ำระหว่างประเทศ 2 แห่งที่สามารถเป็นพื้นที่รองรับการกระจายสินค้าสู่ประทศพือนบานได้เป้นอย่างดี บทสรุป ปัจจุบันรัฐบาลกลางรวมไปถึงรัฐบาลท้องถิ่นของจีนให้การสนับสนุนวิสาหกิจที่มีศักยภาพและความชำนาญเฉพาะทางออกไปลงทุนยังต่างประเทศ ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... ระหว่างวันที่ 15 - 16  มิถุนายน  2561  การเย้าเยือนระหว่างเพือนบานแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ใกล้ชิดและความสำคัญที่ให้แก่กันและกัน ... ... ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน  ความพิเศษที่สอง ...ประทศไทยเป็นประเทศแรกที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนอย่างเป็นทางการหลังจากดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ...
Myanmar

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... เพื่อใช้เป็น Soft Power ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศพือนบาน และจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกของมังกรจีนที่แม้จะยิ่งใหญ่เพียงใด ... ... ประธานาธิบดีของจีนได้หยิบยกคำนี้ขึ้นมากล่าวถึงอีกครั้ง ในระหว่างการเดินทางทัวร์ประเทศอาเซียนช่วงปลาย ปี 2013 โดยได้กล่าวว่า "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... นโยบายส่งเสริมการสร้างความรุ่งเรืองและความปลอดภัยแก่ประเทศญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นยึดหลักสำคัญ... ... ตามข้อตกลงที่ลงนามร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อลดภาระของจังหวัดโอกินาวา... ... มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศพือนบาน อันได้แก่ จีน ซึ่งมีความสำคัญในระดับทวิภาคีกับญี่ปุ่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date