ค้นหา

 
Found: 3

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

อินโดนีเซียจัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช็อปช็อท ณ กรุงจาการ์ต้า ด้วยภาพยนตร์นานาชาติ 58 เรื่อง นำเสนอปัญหาการขยายความเ็นเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งเ็นประเด็นปัญหาสังคมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ อินโดนีเซีย จัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... และเพื่อแสดงถึงบทบาทของญี่ปุ่นให้ทั่วโลกได้รับรู้และหามาตรการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 3. นโยบายการอุทิศตนเพื่อปัญหาสังคมระหว่างประเทศมากขึ้น... ... ญี่ปุ่นพร้อมที่จะทำหน้าที่ประเทศสมาชิกถาวรของ UNSC และพร้อมที่จะเ็นผู้นำในการปฏิรูป UNSC ร่วมกับอินเดีย... ... ญี่ปุ่นยังส่งเสริมการเพิ่มบทบาทของสตรีในสังคม (Society where women shine ) เพื่อเ็นการส่งเสริมให้ปลอดการลิดรอนของสิทธิสตรีในศตวรรษที่...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... เหลือร้อยละ 0 ทั้งนี้ เนื่องจาก ัจจัยภายนอก  ได้แก่ 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก... ... ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำของประชาชน  2) ญหาสังคมผู้สูงอายุ และ  3) การขาดแคลนแรงงาน... ... คู่สมรสจะไม่ได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันสังคม  นโยบายด้านการเงิน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น...
Japan
  relevance date