ค้นหา

 
Found: 12

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...

กิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น

... รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักในการที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยในปีนี้คณะกรมเอเชียตะวันออกได้มีโอกาสพบปะและเยี่ยมเยือน นักเรียนจาก 3 โรงเรียน (โรงเรียนเศรษฐเสถียร โรงเรียนดาราวิทยาลัยและโรงเรียนจักรคำคณาทร) กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเพื่อประชาชนควบกิจกรรมเพื่อสังค (Corporate ...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

... และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ. อุบลราชธานี (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ตามลำดับ กิจกรรม EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2560 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560     ...

กิจกรรม "East Asia Unit สัญจร" ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

            เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 กรมเอเชียตะวันออก ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการกงสุล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่เยาวชน โดยได้จัดกิจกรรมถาม – ตอบคำถามและความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทั้งเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 12/2558 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

... ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 8/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการโครงการฯ

... ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้ดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6  โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช (มีนักเรียนเข้าฟังจำนวน 200 คน) และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี (มีนักเรียนเข้าฟังจำนวน 400 คน) ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นั้น นอกจากจะเป็นการแนะนำบทบาทของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้ดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้ดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6  โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าพบนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคม จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าพบนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคม จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย...

สานสัมพันธ์ไทย - ฮ่องกง ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

... โดยเยาวชนฮ่องกงได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยในหลายด้านด้วยความกระตือรือร้น แสดงให้เห็นถึงความสนใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ของเยาวชนฮ่องกง กิจกรรมในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างความเข้าใจต่อประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมเสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับประชาชนระหว่างไทยกับฮ่องกงในอนาคต ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date