ค้นหา

 
Found: 53

รายชื่อผู้ผ่านการคัลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการรวบรวมข้อมูล ...

... แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานโครงการประมวลและวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา และดำเนินการสอบสัมภาษณเพื่อคัเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นั้น                บัดนี้ การสอบคัลือกำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมเอเชียตะวันออก ขอประกาศผลการสอบคัลือก  ังต่อไปนี้ นายกิตติวัฒน์ ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมเอเชียตะวันออก

...          ตามที่มีประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ 5/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโครงการ East Asia Unit จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น              บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไ้เสร็จสิ้นแล้ว ...

ผลการคัลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit

ผลการคัลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit                 บัดนี้ ...

รายชื่อผู้ผ่านการคัลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ...

...  ตามประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ 4/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 14/2558 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการ

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 14/2558 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการ

ประกาศผลการสอบคัเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ "โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม"

ตามที่กรมเอเชียตะวันออก ไ้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อคัลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 8/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการโครงการฯ

้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ...

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของกองเอเชียตะวันออก 3

              ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของกองเอเชียตะวันออก 3 อ้างถึงประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 11/2561 ลงวันที่ ...

ผลการคัลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านนโยบาย

...  ตามประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 6/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านนโยบาย จำนวน ...

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก อ้างถึงประกาศกรมเอเชียตะวันออก ...
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date