ค้นหา

 
Found: 8

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

... บริษัทเอกชนและห้างร้านไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ได้จัดงาน Thai Community Family Day 2017 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีไทยและให้ชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ได้พบปะและเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างชุมชน  ...
China

... ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐

... ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐ การแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ...

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... และจะขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้เกษตรกรญี่ปุ่นเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการเกษตร และเรียนรู้วิถีธรรมชาติ โดยช่วยเหลือและพึ่งพากันระหว่างเกษตรกรในชุมชน ...

การศึกษาดูงานของคณะกรมเอเชียตะวันออกที่ชุมชนบ้านปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

... ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนายกเทศบาลตำบลปากน้ำประแส รวมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่ป่าโกงกาง ทุ่งป่าโปรงทอง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชุมชนโบราณของบ้านปากน้ำประแสที่ยังคงสภาพการดำเนินชีวิตในอดีต รวมถึงร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชาวชุมชนบ้านปากน้ำประแส ...

การจัดการขยะของจีน

... ทดลองติดตั้งถังขยะอัจฉริยะที่นำเอาเทคโนโลยี Facial recognition และการสแกน QR Code เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชุมชนในการคัดแยกขยะ โดยผู้ที่สแกน QR Code     ในแต่ละครั้งที่ทิ้งขยะเปียกถูกถังจะได้รับคะแนนสะสม ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

... กรุงโซล ได้รับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการกงสุลเพื่อการให้บริการแก่ชุมชนไทยได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น       ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เข้าพบหารือกับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

... มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง            การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชนเป็นกิจกรรมประจำปีที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนาน หนิงจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ...
China

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเข้าไปดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ในรัฐยะไข่ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน  6. การส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับเมียนมา ไทยและเมียนมาได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับมาตุภูมิ ...
Myanmar
  relevance date