ค้นหา

 
Found: 62

ไทย – เมียนมา : กระชับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19

... นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือทางโทรศัพท์กับ นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สรุปสาระสำคัญของการหารือดังนี้ 1. ไทย – เมียนมา ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างกัน แม้จะไม่ได้พบกันแต่ก็สามารถติดต่อกันผ่านช่องทางต่าง ...

พิธีส่งมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

... ซึ่งผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในเมียนมา ให้แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ...

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะเยี่ยมชมศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (Temporary Data Collection Centre) จังหวัดสมุทรสาคร

... สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทางการเมียนมาเปิดศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราวดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 ...

การหารือทวิภาคีทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partnership) และเพื่อสานต่อประเด็นความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ...

มียนมา

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เมียนมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เป็นประธานร่วมการประชุม และมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา เข้าร่วมด้วย การประชุมครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่นภายหลังการระบาดของโควิด-19 ...

การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประเทศไทย

... กันยายน ๒๕๖๒ นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้นำเอกอัครราชทูตกัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม และอุปทูต  สปป. ลาว ประจำประเทศไทย เยือน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา ...

นายจ่อ ติน รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา เยือนไทย

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อกระชับความความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date