ค้นหา

 
Found: 3

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... อีกทั้งคู่แข่งในอาเซียนของไทย เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซียต่างมีการเจรจาทำ FTA กับเกาหลีใต้นอกเหนือจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) ทำให้ไทยจำเป็นต้องพิจารณาว่าการมี ...

ความคืบหน้าล่าสุดการจัดทำ FTA ระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย

นโยบาย Abenomics ของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะนั้นให้ความสำคัญต่อการเจรจาการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement : EPA) นโยบาย Abenomics ของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะนั้นให้ความสำคัญต่อการเจรจาการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement : EPA) ของญี่ปุ่นกับประเทศ/เขตเศรษฐกิจต่างๆ ตามกรอบนโยบายภายใต้ Growth Strategy เน้นประเทศ/เขตเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลประโยชน์ต่อญี่ปุ่น สำหรับกรณีกับ EPA กับออสเตรเลีย มีการเจรจาร่วมกันแล้ว 16 ครั้ง ล่าสุดเมื่อ 7 เมษายนที่ผ่านมา...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่น การผลักดันกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น RCEP และ ASEAN-China FTA ใน กรอบอาเซียน และ Asia Pacific Free Trade Area (FTAAP) ในกรอบ APEC เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับกรอบ TPP ที่ริเริ่มโดยสหรัฐฯ ...
  relevance date