ค้นหา

 
Found: 6

สิงคโปร์

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : สิงคโปร์

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

... ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือการฝึกอบรมแก่ประเทศ ที่สามในอาเซียนภายใต้โครงการ Singapore - Thailand Third Country Training Program (TCTP) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดช่องว่างด้านการพัฒนาในประชาคมอาเซียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  ...

ยุทธศาสตร์ชาติด้านปัญญาประดิษฐ์ของสิงคโปร์

... ให้ประชาชนสามารถใช้ AI ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตั้งหน่วยงาน AI Singapore (AISG) เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนา AI โดยเฉพาะ รัฐบาลสิงคโปร์มีแผนที่จะนำระบบ AI มาปรับใช้ในด้านต่าง ...

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

Source : https://brandinside.asia/china-greater-bay-area-threaten-singapore/ Greater Bay Area (GBA) เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่รัฐบาลจีนใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ...
  relevance date