ค้นหา

 
Found: 1

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ Tax Havens ของประเทศสิงคโปร์

... สิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง จนกระทั่งในศตวรรษที่ 21 สิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ Tax Havens อันส่งผลให้สิงคโปร์มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายเท่าตัว ...
  relevance date