ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศ [x]

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

ตอนที่ 3 การเสวนาภายใ้หัวข้อ China’s ongoing reforms and its implications ... ... และผลกระทบต่อชนชั้นกลาง ศ. ดร. หวัง ้าซู่เห็นว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในปี ... ... มีสาเหตุมาจากปัจจัยกระทบ (shocks) ทั้งจากภายใและภายนอก โดยปัจจัยกระทบภายใ ... ... กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... พัฒนาการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน โดย ศ. ดร. หวัง ้าซู่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง... ... ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมการต่อสู้ระหว่างชนชั้ (Class Struggle) และไม่มีกลไกตลาด (ตลาดการเงิน... ... กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

โยบายการทูตญี่ปุ่ในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

โยบายการทูตญี่ปุ่ในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโเกียว ได้ำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายทางการทูตของญี่ปุ่นจากการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ ... ... กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่ ได้แถลงสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ ...

โยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... ซึ่งจะมีการแบ่งเนื้อหาเป็ 4 ตอนด้วยกั วันนี้ขอนำเสนอ ... ... พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 1.1 ภาพรวม 1.1.1 ั้งแ่ปี 2553 เป็นต้นมา จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ... ... จีนยังมีความตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างรอบด้านกับไหว และอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ... ... กรมเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอบคุณรูปภาพจาก ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" ...

... “โอกาสและความท้าทายในการทำธุรกิจกับจีน ภายใ้บริบทของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่” ... ... การพัฒนาเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา รวมถึงการคอรรับชั่ ช่องว่างในการพัฒนา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ... ... หรือสนองต่อท่าทีใเรื่องที่เป็นผลประโยชน์หลักของจีนเช่หว ซินเจียง ธิเบต การที่จีนประกาศจัดตั้งธนาคารการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ... ... กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา

... เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่ และ มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจไหว เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตรสูง ประกอบกับมีวัฒนธรรมและการวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันมายาวนาน ... ... กล่าวถึงประชาชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการด้านต่าง ๆ ได้ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นความสำคัญดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ...

งาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน”

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน ... ... โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนใโครงการยุวทูตความดีจำนวน ... ... ให้สมกับปณิธานของโครงการยุวทูตความดีที่้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ ... ... ักร้อง/ักแสดง และ นส.พิชญานิน หวังชาลาบวร ักการทูตปฏิบัติการ ...

ญี่ปุ่ : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย

... III  นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่าง... ... การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใ้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคคัไซ จำนวน 3,000,000 เยน...

ไทย-จีน ย้ำสัมพันธ์ฉันท์พี่้อง ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

... ก่อนหารือข้อราชการเ็มคณะ                              ผู้ำทั้งสองได้ร่วมกันหารือข้อราชการเ็มคณะ ณ ตึกภักดีบดินทร์ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีโดยฝ่ายไทยประกอบด้วย... ... นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสุวิทย์... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2014 in China

... รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวแนะนำโครงการดังกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิไทย ... ... โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทยที่ถูกต้องตามแบบแผนและประเพณีของศิลปะมวยไทยที่แท้จริง โดยกิจกรรมด้านวัฒนธรรมดังกล่าวนี้เป็เครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและจีน ่อมา ได้มีการแสดงศิลปะมวยไทยในรูปแบบสาธิตต่างๆ ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ “ไหว้ครู” “กำเนิดมวยไทย” “มวยไชยา เอกลักษณ์มวยไทย” ...
  relevance date