ค้นหา

 
Found: 12
Where: tags — จีน [x]

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของไทยกับญี่ปุ่นครอบคลุมทั้งด้านการค้า การลงทุน ความร่วมมือระบบราง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความร่วมมือในกรอบภูมิภาค ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันมีดังนี้ ... ... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ...

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... เป็นนโยบายเชิงรุกที่รัฐบาลจีนหยิบยกขึ้น เพื่อถ่วงดุลอำนาจสหรัฐอเมริกาและขยายบทบาทอิทธิพลของจีนในเวทีโลกด้วยการสร้าง "ความเชื่อมโยง" (Connectivity) และ "ความรวมมือ" (Cooperation) รอบด้านกับนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ตะวันออกกลาง และยุโรป ยุทธศาสตร์ ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

... 130 คน ทั้งสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆ ภายใต้ประเด็นหลัก... ... แรงงานตามฤดูกาล รวมทั้งไทยยินดีให้ความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานลาวที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างไทย... ... โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ร่วมกันสำรวจและศึกษาโดยเล็งเห็นศักยภาพในการเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยววิถีธรรมชาติจากไทยไปยังลาวและเชื่อมต่อไปยังเวียดนามโดยฝ่ายลาวสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวพร้อมทั้งขอให้พิจารณาการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากลาวไปยังเมียนมาร์และจีนอีกด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ...

การประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6

... สองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัดความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์... ... ตามเจตนารมณ์ของผู้นำรัฐบาลสองฝ่าย ความรวมมือในการแก้ไขประมงผิดกฎหมาย... ... ความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งสถานการณ์ทะเลจีนใต้   ผลการประชุม Political Consultation Group...

นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... และข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP) ประเด็นทะเลจีนใต้ และสถานการณ์ในรัฐยะไข่ รวมทั้งประเด็นทวิภาคี ได้แก่ความรวมมือไทย-ญี่ปุ่นในการพัฒนาประเทศที่ 3 และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล             On 2 August 2019, H.E....

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ความรวมมือในกรอบอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีด้วย ในวันเดียวกันนั้น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายเซอิจิ ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... มีข้อได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนจากประเทศจีนที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย รวมทั้งได้เปรียบในการเป็นประเทศหนึ่งในบนยุทธศาสตร์ความรวมมือเส้นทางสายไหมทางทะเล และไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ ...

สานสัมพันธ์ไทย - ฮ่องกง ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

... เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการรถไฟไทย - จีน พัฒนาการในไทย รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ... ... ปี นโยบายการต่างประเทศของไทย ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย... ... ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมูลนิธิยุวทูตความดี และแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างเยาวชนฮ่องกงกับมูลนิธิยุวทูตความดี ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... “โอกาสและความท้าทายในการทำธุรกิจกับจีน ภายใต้บริบทของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่”... ... สิ่งสำคัญคือจะต้องสร้างบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนให้พอเพียงต่อ ความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้น การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของจีนเป็นการขยายผลจากการเมือง... ... คณะทำงานไทย-กวางตุ้ง และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาเซียน เอเปค...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย-จีน ...

... เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเยือนเมืองเซี่ยเหมิน... ... ซึ่งปีที่ผ่านมา ยอดทะลุกว่า 4 ล้านคน รวมทั้ง ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง... ... ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-จีนต่อไป อ้างอิงข้อมูลและภาพถ่่ายจาก...
Pages: 1 2 Next
  relevance date