ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — ชายแดนไทย [x]

ประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 6/2558 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ... ... "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

... แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ตามที่กรมชียตะวนออกได้มีประกาศ ที่ 5/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประเทศไทย

... ทั้งในมิติด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน * * * * * * ทีมประชาสัมพันธ์ กรมชียตะวนออก

ประกาศกรมเชียตะวนออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

ด้วยกรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ด้วยกรมเชียตะวนออก ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... รวมทั้งใส่ใจกับความปลอดภัยทางอาหารมีการเติบโตอย่างต่เนื่อง 4.4.2 การเปิดเสรีภาคบริการจะเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจไทยประเภทมีความรู้ความเชี่ยวชาญ... ... รวมทั้งเข้าไปลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนไทยและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับจีน... ... การค้าส่งและการกระจายสินค้าโดยผู้ประกอบการชาวจีน ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมชียตะวนออก กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 เพื่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย... ... ฝ่ายไทยเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยกับมุขมนตรีภาคและรัฐของเมียนมาที่ติดกับชายแดนไทย - เมียนมา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน ... ... --------------------------------   ทีมประชาสัมพันธ์ กรมชียตะวนออก กันยายน 2561
  relevance date