ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — ญี่ปุ่น [x]

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่รายย่อยที่ได้เริ่มพัฒนาขีดความสามารถและมีการปรับปรุงรูปแบบการทำการกษตร ด้วยการพัฒนาไปสู่การแปรรูปและช่องทางจำหน่าย รวมทั้งมีการสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองมาเป็นระยะหนึ่งแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายในปีนี้ ... ... โดยได้จัดให้กลุ่มเกษตรกรไทยพบปะกับกลุ่มเกษตรกรญี่ปุ่นและดูงานด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่นถึงสี่จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอิบารากิ ...

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เดินทางเยือนจังหวัดมิเอะเพื่อมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในระดับท้องถิ่น

... ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผ่านความร่วมมือระหว่างไทยกับจังหวัดมิเอะ... ... ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและสนใจร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนเยาวชน ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ... ... และจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการบริหารจัดการฟาร์มไม้ประดับ...
Japan

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ซึ่งส่วนใหญ่มาจากไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเกาหลีใต้... ... ตลาดสินค้าล่วงหน้า (อาทิ สินค้าเกษตร น้ำมัน ทองคำ) และตลาดขายพันธบัตร... ... บริการด้านการผลิตใน SFTZ ตามที่ระเบียบกำหนด (3) การเงิน โดยส่งเสริมให้เงินหยวนสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรี...

ความคืบหน้าล่าสุดการจัดทำ FTA ระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย

... อาเบะนั้นให้ความสำคัญต่อการเจรจาการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement : EPA) ของญี่ปุ่นกับประเทศ/เขตเศรษฐกิจต่างๆ... ... ครอบคลุมในประเด็นการค้าต่างๆ ในวงกว้าง อาทิ การเปิดตลาดสินค้านำเข้า (1) ออสเตรเลียยอมยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นสำหรับสินค้าหลักทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้... ... เครื่องจักรทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร/ป่าไม้ และประมงทุกรายการ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... ผู้ประกอบการจากหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รวมถึงไทยจึงหันมาใช้บริการ... ... ของเวียดนามได้ปรับตัวจากการเขียนโปรแกรมและเขียนโค้ด (Coding) มาสู่การให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น... ... และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น...

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ การกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการทหารและความมั่นคง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในอนาคต ควรเน้นเพื่อการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... China’s ongoing reforms and its implications for Thai business ตอนที่ 3 การเสวนาภายใต้หัวข้อ China’s ongoing reforms... ... จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของภาคส่งออกของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกสินค้าเกษตรและภาคบริการของไทยที่ประสงค์จะมาลงทุนในจีน... ... และทำให้เศรษฐกิจจีนเข้าสู่ภาวะถดถอยในระยะยาวเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ศ.ดร. ซ่ง หงเห็นว่าปัญหาฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์จำกัดวงอยู่แค่ในเขตเมืองสำคัญเท่านั้น...
  relevance date