ค้นหา

 
Found: 22
Where: tags — ประชุม [x]

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ไทยและญี่ปุ่นจะมุ่งผลักดันความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบรางในไทย... ... ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบรางในไทยด้วย         6.  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี... ... ที่ฝ่ายไทยเป็นผู้ริเริ่มในการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า ...

... เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา ในการประชุม สองฝ่ายได้ทบทวนกิจกรรมความร่วมมือที่กำลังดำเนินการร่วมกัน... ... โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องการยกระดับจุดผ่านแดน... ... การเตรียมการส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบไปเมียนมาเมื่อมีความพร้อม ความรวมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10

... การผลักดันเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคีให้ได้ถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 ตามที่ที่ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา  ครั้งที่ 2  ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ความรวมมือเพื่อการพัฒนาแก่กัมพูชาในด้านสาธารณสุข ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

... โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและลาวเข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 130 คน ทั้งสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆ ภายใต้ประเด็นหลัก คือ "การพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามแดนไทย ... ... โดยการอำนวยความสะดวกให้แรงงานลาวเข้ามาทำงานตามพื้นที่แนวชายแดนแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือ แรงงานตามฤดูกาล รวมทั้งไทยยินดีให้ความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานลาวที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างไทย ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ที่มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเป็นประธาน โดยจัดการประชุมฯ ภายในปีนี้            ด้านความร่วมมือด้านการเมือง... ... ซึ่งสะท้อนถึงความไว้เนื้อเชื้อใจระหว่างสองฝ่าย            ด้านความร่วมมือในระดับประชาชน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อยอดความร่วมมือด้านนี้... ... ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและโดดเด่นในความสัมพันธ์ไทย -เกาหลีใต้ ได้แก่ ความร่วมมือด้านภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์...

การประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6

... (เทียบเท่าระดับปลัดกระทรวงตามระบบราชการไทย) ได้เป็นประธานร่วมในการประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม... ... สองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัดความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์... ... ตามเจตนารมณ์ของผู้นำรัฐบาลสองฝ่าย ความรวมมือในการแก้ไขประมงผิดกฎหมาย...

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

... (ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ) ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในทั้ง 3 เสาประชาคมอาเซียน... ... อย่างมีประสิทธิภาพและมีบูรณาการ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ย้ำถึงบทบาทนำและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือที่จะช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ... ... และลดการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาค โดยเฉพาะ ความร่วมมือภายใต้มุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก...

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย ในบริบทอาเซียน ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ... ... จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา จชต. และจะขยายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง... ... และการสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ       (3) ความรวมมือในกรอบอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งและเป็นเอกภาพ...

นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... Centara Grand & Bangkok Convention กรุงเทพฯ ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่... ... โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาค ได้แก่ ความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและ... ... รวมทั้งประเด็นทวิภาคี ได้แก่ความรวมมือไทย-ญี่ปุ่นในการพัฒนาประเทศที่...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

... อนุภูมิภาคฟื้นตัวและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ที่ประชุมฯ ได้รับรองถ้อยแถลงประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 “ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างบูรณาการ” ที่เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนา UHC การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับโรคระบาด ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date