ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — อาเซียน [x] เศรษฐกิจ [x] จีน-อาเซียน [x] One Road [x] ความร่วมมือ [x]

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" เป็นนโยบายเชิงรุกที่รัฐบาลจีนหยิบยกขึ้น ... ... "ความเชื่อมโยง" (Connectivity) และ "ความร่วมมือ" (Cooperation) ... ... กรอบกว้างๆ คือ "แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก" ... ... ที่มุ่งเชื่อมโยงกับอาเซียน รัฐบาลจีนมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ... ... "กองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน-อาเซียน" หรือ China-ASEAN Maritime Cooperation Fund มูลค่า ...
  relevance date