ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — เรียนรู้ [x]

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... โดยได้จัดให้กลุ่มเกษตรกรไทยได้พบปะกับกลุ่มเกษตรกรญี่ปุ่นและดูงานด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่น... ... โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกรไทยให้ได้มีต้นแบบและได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ... ... ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่รายย่อยที่ได้เริ่มพัฒนาขีดความสามารถและมีการปรับปรุงรูปแบบการทำการกษตร ด้วยการพัฒนาไปสู่การแปรรูปและช่องทางจำหน่าย...

การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

... ในกรอบความร่วมมือประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส การเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศในอาเซียนกับแอฟริกา... ... ฝ่ายติมอร์ฯ แจ้งความประสงค์ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของไทยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาปรับใช้ในบริบทของติมอร์ฯ... ... และตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 3 ปี (2559 – 2561) ซึ่งรวมสาขาเกษตร การสาธารณสุข การท่องเที่ยว...
Timor-Leste

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... ปัญหาต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นเนื่องจากต้องจ้างแรงงานมาขนถ่ายสินค้า การเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้า... ... ซึ่งกลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ผู้ส่งออกของไทยใช้ขนส่งสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เข้าสู่จีนตะวันตกโดยตรง... ... ต้องไปลงพื้นที่จริงและพยายามเรียนรู้ภาพรวมของตลาดเป้าหมายให้มากที่สุด...
R3A R3A+

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2564               ใน ด้านการเกษตร เมืองยวี่ซีเป็นเมืองเกษตรกรรมขนาดใหญ่... ... ซึ่งนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไป เช่น การได้รับจัดสรรพื้นที่ฟรี การคืนภาษีเมื่อส่งออก... ... ซึ่งมีการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน ก็สามารถศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันได้...
China
  relevance date