ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ไทย [x] ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ [x]

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ภูมิภาคแห่งนี้มีความหลากหลายในด้านต่างๆอย่างมากทั้งทางสภาพภูมิศาสตร์ที่มีบางประเทศเป็นหมู่เกาะในขณะที่บางประเทศเป็นผืนทวีปทั้งทางศาสนาซึ่งมีทั้งศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอีกทั้งยังมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม,ภาษา,และชาติพันธุ์อีกด้วย ประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแห่งความแตกต่างนี้ย่อมสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จัและเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ของไทยให้ดีขึ้น ... ... เช่น ไต้หวัน 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ภาษา และชาติพันธุ์ อีกด้วย ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแห่งความแตกต่างนี้... ... ย่อมสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จั และเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านต่าง... ... เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์...
  relevance date