ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — คมนาคม [x]

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ลงนามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย - เมียนมา ฉบับปรับปรุงร่วมกับนายตัน ซิน หม่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารเมียนมา และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ระหว่างอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับอธิบดีกรมประมงเมียนมา ...

มียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... โดยเฉพาะการผลักดันประเด็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความเชื่อมโยง และการพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 อีกด้วย  สิ่งที่ผู้นำของไทยและเมียนมาได้หารือกันทั้ง 7 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน การเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งความร่วมมือในกรอบพหุภาคีข้างต้นนั้น สะท้อนถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แนบแน่นระหว่าง ...
Myanmar

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

... มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นตามแนว EWEC โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 2 ปี ทั้งนี้ การพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ถือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ดีระหว่างเพื่อนบ้าน ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

... การเตรียมการส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบไปเมียนมาเมื่อมีความพร้อม ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ... ... และได้หารือแนวทางในการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางคมนาคม การจัดตั้งคณะทำงานด้านความเชื่อมโยงทางบก ...

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองไทย

... และเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถดำเนินการสำเร็จตามขั้นตอนและกำหนดเวลาที่วางไว้พร้อมทั้งย้ำหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียน โดยเมียนมา ในฐานะประธานอาเซียนจะแจ้งพัฒนาการตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายไทยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ... ... ทั้งในด้านการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมการส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทย ...

เอกอัครราชทูตนำสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอุตสาหกรรมเมียนมา

... ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศไทย และหารือรายละเอียดเกี่ยวกับลู่ทางการสร้างหุ้นส่วนกับรัฐวิสาหกิจเมียนมา                 คณะสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้แทนธนาคารไทยในเมียนมาทั้ง 6 แห่ง บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทด้านคมนาคม ผลิตภัณฑ์เคมี การบำบัดน้ำ และการบริหารฐานข้อมูลห้องทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

... รัฐบาลไทยได้ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมหลายต่อหลายโครงการร่วมกับรัฐบาลเมียนมา ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ไทยและเมียนมาสืบต่อไป 
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

... โดยรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์ได้ติดตั้งระบบ e-Mandalay และให้ความสำคัญกับการพัฒนาโทรคมนาคม รวมทั้งได้พัฒนา cyber city ที่เมือง Pyin Oo Lwin เพื่อให้บริษัทด้านสารสนเทศเข้ามาลงทุน ... ... ได้สนับสนุนการหารือระหว่างนักธุรกิจไทยกับภาครัฐของเมียนมาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ ...
Myanmar

เอกอัครราชทูตฯ นำทีมประเทศไทยสำรวจสภาพพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมา ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย

... บริเวณเมืองเมียวดี และเมืองผาอัน รัฐกะหรี่ยง และเมืองเมาะลำไย รัฐมอญ เพื่อศึกษาสภาพเส้นทางเชื่อมโยงคมนาคม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับฝ่ายเมียนมา ในการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ ...
  relevance date