ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — ช่วยเหลือ [x]

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

... นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

... ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และสมาคมออทิสติกแห่งเมียนมาและมูลนิธิ New Life แห่งเมียนมา จัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษกลุ่มออทิสติกเฉลิมพระเกียรติ ที่โรงพยาบาลเด็กกรุงย่างกุ้งและโรงพยาบาลมัณฑะเลย์ ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

... เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ยังได้ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ซึ่งได้เป็นโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลไทย โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในปี 2563 สะพานแห่งนี้จะช่วยลดความแออัดของการจราจรผ่านจุดผ่านแดนถาวร ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

... ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลเมียนมาในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชนเมียนมา และภาคเอกชนต่างประเทศ โดยมีรัฐวิสาหกิจ ... ... ฝ่ายเมียนมายินดีรับคณะผู้แทนไทยที่ประสงค์ไปเยี่ยมชมรัฐวิสาหกิจดังกล่าว และสนใจที่จะรับความช่วยเหลือจากไทยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะได้บริหารและดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ...
Myanmar

การหารือทวิภาคีทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา

... การส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจไทยในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษในรัฐมอญซึ่งสามารถเชื่อมเมียนมาเข้าสู่จังหวัดตากและต่อไปจนถึงนครดานังผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก ... ... การอำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจของทั้งสองฝ่ายในการเข้าไปลงทุนในทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของไทยในรัฐยะไข่ โดยเฉพาะโครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะประเมินความต้องการเบื้องต้นของอาเซียน ...

เอกอัครราชทูตฯ นำทีมประเทศไทยสำรวจสภาพพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมา ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย

... เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับฝ่ายเมียนมา ในการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ... ... และคณะยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์โรคเรื้อนเมืองเมาะลำไย และได้บริจาคเงินและยารักษาโรคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับบริษัท SCG รวมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท ...

ญี่ปุ่น : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย

... การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ระหว่างไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำ ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคคันไซ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

... และมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา เข้าร่วมด้วย การประชุมครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่นภายหลังการระบาดของโควิด-19 ... ... การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยญี่ปุ่น ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากรและสถาบันทางการแพทย์ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... และเป็นผลให้วิสาหกิจจีนและต่างชาติย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่อาศัยแรงงานจำนวนมาก จากจีนไปยัง เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในอีก 5-10 ข้างหน้า ซึ่งธุรกิจไทยอาจได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม ... ... โดยเฉพาะการฉ้อโกงทางการค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ท โดยการแก้ปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในกรณีดังกล่าว มีความยากลำบาก ...
  relevance date