ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — หนังสือเดินทาง [x]

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาแก่ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 สิงหาคม ...

ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ ...

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะเยี่ยมชมศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (Temporary Data Collection Centre) จังหวัดสมุทรสาคร

... คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทางการเมียนมาเปิดศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราวดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึง 14 มีนาคม 2563 และระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ถึง 26 กรกฎาคม 2564 เพื่อแรงงานเมียนมาในไทยที่หนังสือเดินทางหรือหนังสือสำคัญประจำตัว ( Certificate of Identity–CI) กำลังจะหมดอายุและประสงค์ทำงานต่อในประเทศไทยตามมาตรการผ่อนผัน ...
  relevance date