ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — One Road [x]

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... เพื่อถ่วงดุลอำนาจสหรัฐอเมริกาและขยายบทบาทอิทธิพลของจีนในเวทีโลกด้วยการสร้าง "ความเชื่อมโยง" (Connectivity) และ "ความรวมมือ" (Cooperation) รอบด้านกับนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ตะวันออกกลาง และยุโรป ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" เป็นนโยบายเชิงรุก ที่รัฐบาลจีนหยิบยกขึ้น ...
  relevance date